การประชุมสังเคราะห์การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ในโครงการ "การพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่กลุ่มภาคใต้"

11 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ พร้อมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมสังเคราะห์การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ในโครงการ "การพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่กลุ่มภาคใต้" จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาระบบและกลไกความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้และภาคีเครือข่าย โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting