จัดการอบรมพัฒนานักวิจัย “แนวทางการเขียนโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยว Health and Wellness Tourism"

2 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (1 เมษายน 2564) อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี
เปิดการอบรมพัฒนานักวิจัย “แนวทางการเขียนโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยว Health and Wellness Tourism “ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563   โดยความร่วมมือกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 13 มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง เป็นวิทยากร ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชัน เซ็นเตอร์      อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา