เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุน บกศ. ปี 2564 (รอบ 3)

29 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัย

หลักเกณฑ์การอุดหนุน

1. เป็นงานวิจัยที่มีผลผลิตในประเด็นใดประเด็นหนึ่งต่อไปนี้

   > การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

   > รูปแบบหรือลักษณะหรือวิธีการนำผลงานวิจัยไปใช้

     ประโยชน์

   > ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) แฟล็กชิพ (Flagship) หรือ

     ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellent)

2. สามารถปิดโครงการได้ในระยะเวลา 6 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

     หลักเกณฑ์อุดหนุนงานวิจัย

     เอกสารแนบท้ายประกาศ

    ปฏิทินการวิจัย

    ยุทธศาสตร์การวิจัยชาติ

    ยุทธศาสตร์วิจัย มรย.

    แบบเสนอโครงการวิจัย

    แบบเสนอแผนงานวิจัย

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด