การประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

23 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ณ ห้องประชุม หยาง ฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ชายแดนภาคใต้