สวพ. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2564

15 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมในกระบวนการตีพิมพ์บทความในวารสาร
การแก้ไขหรือเพิ่มเติมค่าตอบแทนบรรณาธิการ และเรื่องรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายในเป็นบรรณาธิการ ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัย
และพัฒนาชายแดนภาคใต้