สวพ.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย ครั้งที่ 1/2564

8 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เกสรี ลัดเลีย เป็นประธานการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
คุณภาพงานวิจัย ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาคำของบประมาณโครงการวิจัย (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ
ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้