ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง “การชี้แจงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่

24 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมรับฟัง "การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์กรอบวิจัย
----------------------------------------------------------

หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง 
“การชี้แจงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)” 

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นี้ 
ผ่านระบบ ZOOM  
ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-12.30 น. 

Highlight     
♦️การชี้แจงกรอบการวิจัยเพื่อการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 และแนวทางและกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
 ♦️การชี้แจงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแต่ละกรอบการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ ดังนี้
• เวลา 09.30-10.00 น. “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
• เวลา 10.00-11.00 น. “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่”
♦️ กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises)  บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”
♦️ กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่น”
• เวลา 11.00-11.30 น. “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
• เวลา 11.30-12.00 น. “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”
(หมายเหตุ ในวันประชุมจริงเวลาในแต่ละช่วงอาจมีการคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อย) 

                             -**************************-
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมได้ตั้งแต่วันนี้-23 ธันวาคม 2563 โดยลงทะเบียนโดย แสกน QR Code ตามที่ระบุในโปสเตอร์ 

ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับการแจ้ง รหัสเข้าร่วมประชุม ZOOM ผ่าน SMS ทางโทรศัพท์มือถือ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 

!!! ทาง หน่วย บพท. จะรวบรวมและประมวลคำถามเพื่อตอบข้อซักถามหลังการชี้แจงในแต่ละกรอบการวิจัย และทางหน่วย บพท. มีของรางวัลแจกสำหรับคำถามที่ได้รับการคัดเลือกและโดนใจมากที่สุดจำนวน 5 รางวัล