บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564

9 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัย
หน่วยงานให้ทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
โปรแกรม โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
แผนงาน ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย
ปีงบประมาณ 2564
ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ 7 ธันวาคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.)
ช่องทางการยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/)
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nxpo.or.th/B/

Link: https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6344