ประกาศเปิดรับแผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัย ทุน บกศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 2

2 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัย

ประกาศเปิดรับแผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัย ทุน บกศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 2)

หลักเกณฑ์การอุดหนุนทุนวิจัย

1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาปี 2561-2565
2. เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและวิจัยพื้นฐาน
3. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
4. การอุดหนุนทุนวิจัย พิจารณาจากคะแนนการนำเสนอ Logical Framework โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. โครงการมีระยะเวลาการดำเนินงาน 8 เดือน

6. ชุดโครงการ/แผนงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก

ส่งได้ตั้งแต่วันนี้-10 พฤศจิกายน 2563 (ภายในเวลาราชการ)

สิ่งที่ต้องส่ง

1.เอกสารชุดโครงการ/แผนงานวิจัย จำนวน 1 ชุด
2.CD ข้อมูล 1 แผ่น (.doc และ .pdf)

ส่งที่อาคาร 4 ชั้น 2 งานส่งเสริมการวิจัยฯ สถาบันวิจัยฯดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://srdi.yru.ac.th/research

รายละเอียดเพิ่มเติม 31002 คุณรอฮานา ดาคาเฮง

เอกสารประกอบการสมัคร