สวพ.จัดประชุมการจัดทำ OKRs ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

30 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่นได้จัดประชุมการจัดทำ OKRs
ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ในแผนปฏิบัติการและแผนงานของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคุณภาพงานวิจัย
และนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกำหนด OKRs ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ซึ่งประกอบด้วย OKRs ทั้งหมด 22 รายการ จาก 10 program จาก 4 platform