จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนงบประมาณการวิจัย (Budget Plan)”

28 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรี ลัดเลีย รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น  กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม  เรื่อง “การเขียนงบประมาณการวิจัย (Budget Plan)”  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ เยี่ยมตระกูลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นวิทยากรในการอบรมเพื่อให้ความรู้
และถ่ายทอดประสบการณ์ในการเขียนงบประมาณการวิจัย มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น  55 คน ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ จำนวน 3 คน คณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน 6 คน
คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 8 คน คณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 26 คน และสถาบันวิจัยฯจำนวน 12 คน