มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17

18 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตำแพงแสน เชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17

ระหว่างวันที่ 2-3  ธันวาคม 2563

หัวข้อในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัย

1. สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ

2. สาขาสัตว์และสัตวแพทย์

3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์

4 สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

5. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา

7. สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ

8. สาขาส่งเสริมการเกษตร

รูปแบบในการนำเสนอ

1. บรรยายพิเศษ

2. นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation)

3. นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปรเตอร์ (Poster presentation)

กำหนดการส่งบทความวิจัย

1. กำหนดการลงทะเบียน ชำระเงิน และส่งผลงานภายในวันที่ 15  ตุลาคม 2563

2. นำเสนอบทความ วันที่ 2-3  ธันวาคม 2563

ค่าลงทะเบียน

ประเภท

ลงทะเบียนล่วงหน้า

(1 ส.ค.- 15 ก.ย. 2563)

ลงทะเบียนตามกำหนด

(16 ก.ย.- 15 ต,ค, 2563)

บุคคลทั่วไป

1,2000 บาท

1,500 บาท

บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1,2000 บาท

1,500 บาท

นิสิต นักศึกษา

800 บาท

1,000 บาท

ผู้เข้าร่วมงาน

บุคคลทั่วไป/บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,000 บาท และนิสิต นักศึกษา 500 บาท

 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/

หรือติดต่อผู้ประสางาน นางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง เบอร์โทรศัพท์ (034) 341545-6 ต่อ 125 เบอร์มือถือ 092-2693377

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด