จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพเครื่องมือ ครั้งที่ 3/2563

15 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09. 30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เกสรี  ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย ครั้งที่ 3/2563  ณ ห้องประชุม
หยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยมีการพิจารณาหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากงบบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง