สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนการนำเสนอผลงาน วิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

3 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนการนำเสนอผลงาน วิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564  จำนวน 4 เวที ดังนี้

 

1. งาน”The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2020)
ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563

2. งาน “Seoul International Invention Fair 2020” (SIIF 2020)  ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2563

3. งาน  “The  International Invention,Innovation&Technology Exhibition” (ITEX 2021)
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย   กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2564

4. งาน “2021 Silicon Valley International Invention Festival” (SVIIF 2021)
ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2564

                     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงขอเชิญท่านพิจารณานำส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของนักวิจัยและนักประดิษฐ์  เพื่อขอคัดเลือกเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีข้างต้น โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือก วช.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดแสดง ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเข้านำเสนอผลงาน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น ขอความกรุณาเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.inventorday.nrct.go.th  และจัดส่งเอกสารให้ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ได้ทางอีเมล์ [email protected]

………………………………………………..

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองประเมินและจัดการความรู้การวิจัย วช.

โทรศัพท์ : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 506 , 532

โทรสาร 0 2579 2288

Website : www.inventorday.nrct.go.th 

E – mail : [email protected]go.th