สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563

28 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมในครั้งนี้ นอกจากนี้มีนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในภาคการประชุมโดยการเสวนาในหัวข้อ “การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนเพื่อการจัดการของเสียเหลือศูนย์   (Zero Waste) มุ่งสู่ชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการเสวนาครั้งนี้ จำนวน 30 คน