ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563

25 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10. 30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี  ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา