ฝ่ายงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ (สวพ.) จัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนมิถุนายน 2563

26 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เป็นประธานในที่ประชุมบุคลากรในฝ่ายงานส่งเสริมการวิจัยฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น3 อาคาร 4 เพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินกิจกรรมของบุคลากรในฝ่ายงานส่งเสริมการวิจัยฯ