เชิญชวนนักวิจัยที่สนใจนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6”

4 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนนักวิจัยที่สนใจนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ  “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” 
 
ประเด็นการนำเสนอ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
 
ระยะเวลาการส่งบทความ : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 
 
หมายเหตุ ม.ราชภัฏยะลาได้รับสิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมการส่งบทความ จำนวน 8 บทความ 
1) บทความวิจัยระดับชาติ จำนวน 5 บทความ 
2) บทความวิจัยระดับนานาชาติ จำนวน 3 บทความ
 
กรณีผู้ประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการส่งบทความ (โควต้าจำนวน 8 บทความ) ให้ดำเนินการดังนี้
1.  ส่งบทความไปที่ https://runirac2020.chandra.ac.th/
2. ส่งหลักฐานการส่งบทความ (ในรูปแบบภาพ/เอกสาร) มาที่ E-mail: [email protected] 
 
กรณีมีบทความที่ประสงค์ยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ เกินจำนวนโควต้า จะพิจารณาจากลำดับการส่งตามวันที่ปรากฏในอีเมล
 
รายละเอียดการส่งบทความและรายละเอียดอื่นๆ ดาวน์โหลดได้ที่ https://runirac2020.chandra.ac.th/