ฝ่ายงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สวพ. จัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

28 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 27 พ.ค. 256 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ประชุมบุคลากรในฝ่ายงานส่งเสริมการวิจัยฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น3 อาคาร 4 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากร และชี้แจงการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล รอบการประเมินครั้งที่ 2/2563 รวมทั้งวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ภายใต้งบประมาณบำรุงการศึกษา ประจำปี 2563