ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย บกศ. ปี 63 (เพิ่มเติม)

5 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากเงินบำรุงการศึกษาปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)

หลักเกณฑ์การอุดหนุนทุน
       1. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ Covid-19 (อาทิ นวัตกรรม ผลกระทบ การปรับตัวทางเศรษฐกิจและสังคม)
       2. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้
       3. โครงการวิจัยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 3 เดือน (1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2563)
       4. งบประมาณการวิจัยไม่เกิน 50,000 บาท ต่อโครงการ

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
       ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร (Download file) ด้านล่าง โดยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบไฟล์ word และ PDF ทาง E-mail : [email protected]  ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณรอฮานา ดาคาเฮง โทร. 0864809163 หรือ 31002

ดาวน์โหลดเอกสาร (Download file)

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

8  พฤษภาคม 2563

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563

20 พฤษภาคม 2563

ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563

27 พฤษภาคม 2563

พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการและจัดสรรทุนงบประมาณบำรุงการศึกษา ประจำปี 2563

29 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณบำรุงการศึกษา ประจำปี 2563

  1 มิถุนายน 2563

ทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณบำรุงการศึกษา ประจำปี 2563

 31 สิงหาคม 2563

ส่งรายงานวิจัย (ฉบับร่าง)