รับสมัครผู้เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับเครือข่าย”

25 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับเครือข่าย”
วันที่ 19-20 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย  อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 6 มีนาคม 2563 
ค่าลงทะเบียน  500 บาท (ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน)

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช  ทองอำไพ
ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ

สนใจสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpLmuVEI_EhTXWF9yLgBmS0AUQWB7OOSjZ7An1Z90HaK4lSA/viewform
หรือได้ที่ QR Code ด้านล่าง