กิจกรรมวันราชภัฏ ประจำปี 2563

14 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 ก.พ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้จัดกิจกรรมวันราชภัฏ ประจำปี 2563

โดยได้มีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นให้กับนักวิจัยที่มีผลงานเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้

รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์รอมลี เจะดอเลาะ

รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อาจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ

รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรม อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ

รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่อาจารย์นุชเนตร ตาเย๊ะ