ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2563

6 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2563
โดยมี ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ เป็นประธานในการประชุม โดยได้มีการพิจารณารางวัล 6 รางวัล ดังนี้

1. นักวิจัยดีเด่นด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2. นักวิจัยดีเด่นด้านเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. นักวิจัยดีเด่นด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. นักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรม

5. นักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาองค์กร

6. นักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่