ประชุมปฏิบัติการ“การเป็นนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น”

31 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ได้จัดประชุมปฏิบัติการ“การเป็นนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น” ในวันที่ 31 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมลู่หุ้ย ชั้น 6 อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์  เยี่ยมตระกูล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 33 คน  เป็นบุคลากรจากคณะครุศาสตร์ จำนวน 4 คน คณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน 5 คน คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 11 คน คณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 8 คน และสถาบันวิจัยฯ จำนวน 5 คน ในการจัดอบรมครั้งนี้  นักวิจัยจะได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นรวมทั้งจะเกิดงานวิจัยที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้