เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์" ประจำปี พ.ศ.2563

17 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

      ด้วยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563

ผู้สนใจสามารถเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ โดยสามารถ Download แบบฟอร์มจาก www.promotion-scitec.or.th

ส่งเอกสารไปที่ ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล  ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 555 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
- แนวทางเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
- แบบฟอร์มเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่