ประชุมพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเรื่อง "ยะลาเมืองน่าอยู่"

13 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ ได้จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอชุดโครงงานวิจัย เพื่อส่งของบประมาณต่อหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เมื่อวันที่จันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย เป็นประธาน ได้ระดมความคิดของนักวิจัยที่เข้าร่วมเพื่อวางแผนในการพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเรื่อง "ยะลาเมืองน่าอยู่" ให้ได้ข้อเสนอชุดโครงการที่สามารถพัฒนาสุขภาวะของเมืองยะลาให้ดียิ่งขึ้นตามเป้าหมายของประเทศ