ประชุมการดำเนินการโครงการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

13 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ ได้จัดประชุมการดำเนินการโครงการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่พุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ ผศ. ดร. วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ เป็นประธาน วัตถุประสงค์การจัดประชุมเพื่อวางแผน ดูแลกำกับ การดำเนินการโครงการฯ ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี