เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัย

เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

แผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ 2563 สำหรับนักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน. ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอต่อหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU)

วันที่เริ่มรับข้อเสนอ :  1 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 31 ธันวาคม 2562 เวลา 23:59 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมและ Download เอกสารได้ที่

Link: https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2262

ส่งข้อเสนอได้ที่

Link: https://www.nrms.go.th/Login.aspx