บุคลากร สวพ.ชต. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานและการดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์”

25 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วิไลวัลย์   แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ (บรรณาธิการ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วารสาร นางสาวฟิตรีนา ดาราแม และนางสาวอามีเนาะ ดีแม ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานและการดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์” ในระหว่างวันที่ 20 -21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ชั้น 8 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกฏเกล้า ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินของคุณภาพวารสารในปี พ.ศ. 2564 ในการใช้งานและการดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรณาธิการวารสาร กองบรรณาธิการ ผู้เขียนบทความ ผู้ประเมินบทความและเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานและดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์