ประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

21 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ดร.กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง และ อาจารย์นุชเนตร ตาเย๊ะ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในนามเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน