วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) งบ ววน. ปี 2564

19 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัย

ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้
“หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) ประกอบด้วย
1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
3. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)
5. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
6. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)
7. หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management
System : NRMS) โดยรับข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 Platform 16 Program (ดังรูป)

ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRMS ได้ ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2562 
โดยเสนอผ่านระบบ NRMS เท่านั้น ไม่ต้องส่งเอกสาร (Hard Copy)

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ Link: https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2259