ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2562

7 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2562 

ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-15.30 น.

ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกสรี ลัดเลีย เป็นประธาน

การประชุมครั้งนี้จัดเพื่อรับรองรายงานการประชุม และพิจารณาโครงการและร่างประกาศต่างๆ เพื่อขอมติจากที่ประชุม