ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

5 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้จัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนของหน่วยราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปรากฏว่าตัวแทนของหน่วยงานคณะมี่ 2 คนคือ รองศาสตรจารย์อัปสร อีซอ และอาจารย์ ดร. ศศิธร พังสุบรรณ ตัวแทนของหน่วยงานระดับ สำนัก/ศูนย์/สถาบัน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยา สุขจันทรา เพื่อจะทำหน้าที่สรรหาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไป