ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

29 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัย

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิม) โดยคณะอนุกรรมการสถาบันอุดมศึกษาร่วมภาคเอกชน พัฒนาการศึกษา การวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) มีเป้าหมายเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ มาบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ไปใช้ประโยชน์และสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตามระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness Levels : TRL) ตั้งแต่ขั้นตอนของการตรวจสอบความต้องการของตลาด (Market Validation) ไปจนถึงขั้นตอนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ (Commercial Production) โดยร่วมมือกับกลุ่มหน่วยงานให้ทุนวิจัยต่างๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสนับสนุนเพื่อผลักดันงานวิจัยไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ประกอบกับในการประชุมหารือหน่วยให้ทุนวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ มีมติร่วมกันในการดำเนินการโครงการทุนบูรณาการฯ ปีที่ ๒ โดยเพิ่มความร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือกับกลุ่มหน่วยงานให้ทุนวิจัยต่างๆ จึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

Link: https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2257