ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยครั้งที่ 8/2562

11 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายภาคแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการคุณภาพงานวิจัยครั้งที่ 8/2562 ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562

ณ ห้องประชุมหยางฉื่อชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์เป็นประธาน ซึ่งมีทั้งวาระรับรอง และวาระเรื่องที่นำเสนอเพื่อพิจารณาต่างๆ