เอกสารการทำสัญญาทุนงบประมาณบำรุงการศึกษา ปี 2563

8 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนนักวิจัยผู้ที่ได้รับทุนงบบำรุงการศึกษาประจำปี 2563

เอกสารการทำสัญญาทุนฯ อยู่ในเอกสารแนบ มีรายละเดียดดังนี้

-ขั้นตอนการรับทุนวิจัย บกศ.

-แบบ สวพ.บง.1

-ใบสำคัญรับเงิน

-ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง  การกำหนดยุทธศาสตร์วิจัย

-สัญญาค้ำประกัน63

-สัญญารับทุนวิจัย63

นักวิจัยสามารถ Download ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด