จัดวิพากษ์แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564”

23 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายภาคแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดวิพากษ์แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564
วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 9.00-17.00น. ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (A) 
และแผนงานวิจัยภายใต้แผนปฏิบัติการ (B) จำนวน 6 แผนวิจัย ได้แก่
-ครูนักสานพลังปัญญาจากท้องถิ่นชายแดนใต้
-นักปฏิบัตินวัตกรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่น
-ปฏิรูปการการดูแลสุขภาพของสังคมสูงวัย
-ความหลากหลายทางชีวภาพ
-นวัตกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ต้นแบบเกษตรอัจฉริยะและอาหารฮาลาลเพื่อสร้ามูลค่าเพิ่มจากฐานทรัพยากรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำไพ และ รศ.เฉลิมยศ  อุทยารัตน์ เป็นผู้วิพากษ์

ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจ ลงรายชื่อเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่วันนี้-25 กันยายน 2562
สามารถลงรายชื่อได้ที่ Link: https://forms.gle/vzqWCnBhR2o9R2ZQ8
หรือ หรือ QR code