อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ ปี 2564

11 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายภาคแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ ปี 2564 เพื่อให้นักวิจัยสามารถเขียนแผนงานวิจัยแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ที่ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ ปี 2564 
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เฉลิมยศ อุทยารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นผู้วิพากษ์ Logical framework โครงการวิจัยแบบบูรณาการ 
มี ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมในวันนี้

ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มรภ.ยะลา กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้นักวิจัยสามารถเขียนแผนงานวิจัยแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งใช้ยื่นงบประมาณวิจัยในระบบของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ซึ่งมี 4 Platform ดังนี้ 
Platform 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 
Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
Platform 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
และ Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ

ในช่วงบ่ายเป็นการระดมความคิดนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับผู้วิพากษ์เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่แผนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซึ่งแผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของหน่วยงาน เป็นกรอบที่รวบรวมแผนงาน ววน ด้านต่างๆของหน่วยงาน  โดยหน่วยงานจะแสดงเป้าหมายหลักและแนวทาง (แผนงาน) ที่สอดคล้องกับ OKR รายโปรแกรมหรือแพล็ตฟอร์มตามยุทธศาสตร์ อววน. และแผนด้าน ววน. ของประเทศ