วิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอทุนจากงบประมาณบำรุงการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563

11 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายภาคแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอทุนจากงบประมาณบำรุงการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563"

ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และ ห้องประชุมหลูหุ้ย อาคารศูนย์บรรณาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้วิพากษ์ทั้งหมด 4 ท่าน คือ
ผศ. ดร. เจษฎา มิ่งฉาย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผศ. ณชพงศ์ จันจุฬา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผศ. ดร. อภิรักษ์ สงรักษ์ และอ. บุญรัตน์ บุญรัศมี จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
มีโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนนำเสนอทั้งหมด 47 โครงการ นักวิจัยจะต้องนำเสนอในรูปแบบของ Logical Framework

และมีผู้วิพากษ์ได้ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำในแต่ละโครงการวิจัย