ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 3/2562

6 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ 
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม