ประชุมการนำเสนอกรอบแนวคิดและความเป็นไปได้ในการนำเสนอแผนวิจัยในระบบ อววน.

6 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายภาคแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จัดประชุมการนำเสนอกรอบแนวคิดและความเป็นไปได้ในการนำเสนอแผนวิจัยในระบบ อววน. 
เมื่ออังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเชียน ตาน ฮวา ชั้น3 อาคารคณะครุศาสตร์ 
เพื่อให้นักวิจัยได้เข้าใจ และรับทราบเกี่ยวกับอกรอบแนวคิดและความเป็นไปได้ในการนำเสนอแผนวิจัยในระบบ อววน. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม ช่วงท้ายของการประชุม
ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ ได้กล่าวให้ข้อเสนอแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัย แก่นักวิจที่เข้าร่วมประชุม