ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย บกศ. ปี 63

7 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย บกศ. ปี 63

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากเงินบำรุงการศึกษาปีงบประมาณ 2563


หลักเกณฑ์การอุดหนุนทุน
1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาปี 2561-2565 (เอกสารแนบ)
2. โครงการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และ อื่นๆ
3. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่สามมารถนำไปใช้ได้จริง
4. เสนอโครงการในรูปแบบของ Logical Framework, work plan และ budget plan
5. โครงการมีระยะเวลาการดำเนินงาน 10 เดือน

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ปี 2561-2565
1. การส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและพหุภาษาสำหรับเด็กที่ใช้ภาษามลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. พืชและสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ในสามจังหวัดชายแดนใต้
3. ต้นแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในสามจังหวัดชายแดนใต้
4. การท่องเที่ยว ความหลากหลายทางชีวภาพ สังคม วัฒนธรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้-30 สิงหาคม 2562

นักวิจัยท่านใดสนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 2 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล (.doc และ .pdf)ใส่ CD 1 แผ่น ได้ที่อาคาร 4 ขั้น 2 งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 

สามารถดาวน์โหลดแบบข้อเสนอโครงการฯ และแผนงานวิจัย (เอกสารแนบ)

รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อาคาร 4 ขั้น 2 งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด