โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยฯ สู่พื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์โดยเครือข่ายวิจัยฯ ปี ๖๒ (Smart Farm)

6 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เรื่อง การจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์
เพื่อนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ความรู้การวิจัยไปถ่ายทอดขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรม

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุน
๑ ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยต้องทำงานหรือมีสังกัดหน่วยงาน สถาบัน ภายในภูมิภาคนั้นๆ
๒  มีสัญชาติไทย มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยและมีหลักฐานการทำงานมั่นคง
๓  มีความรู้ ความสามารถเป็นอย่างดีในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสามารถจัดการองค์ความรู้การวิจัยในการขับเคลื่อนเพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔  มีหลักฐานและ/หรือมีประวัติการทำงานที่แสดงถึงประสบการณ์ในการทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย
๕  สามารถอุทิศเวลาในการดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาของการรับทุน
๖  ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานระดับกรม หรือเทียบเท่าของภาครัฐ หรือผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานภาคเอกชน ให้ความเห็นชอบและรับรอง
๗  เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
๘  ทั้งนี้กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ วช.

ลักษณะข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุนทำกิจกรรม
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์นี้ มุ่งเน้นให้เครือข่ายการวิจัยภูมิภาคมีบทบาทสำคัญในการร่วมนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ไปจัดการองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ในองค์กร ชุมชน หรือภาคพาณิชย์ โดยการจัดการองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมาย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จะให้การ

สนใจของจะส่งข้อเสนอโครงการ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด