สมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมฯ ปี ๒๕๖๓ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

1 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

นักวิจัยที่สมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมฯ ปี ๒๕๖๓ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอให้นักวิจัยส่งหนังสือรับรองการนำส่งข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอให้อธิการบดีลงนาม ได้ที่ งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ อาคาร ๔ ชั้น ๒

ตั้งแต่วันนี้ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้นักวิจัยกรอกรายละเอียดส่วนของข้อเสนอการวิจัย (ดังเอกสารแนบ) ที่เว็บไซต์ NRMS

 

นักวิจัยสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองฯ ได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216

หรือ เว็บไซต์ NRMS หน้าประกาศข่าวของทุนวิจัยและนวัตกรรมฯ ปี ๒๕๖๓

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ อาคาร ๔ ชั้น ๒ โทรศัพท์ ๐๘-๖๔๘๐-๙๑๖๓

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด