ประกาศรับสมัคร ทุน วช. : ปีงบประมาณ 2563

22 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับสมัคร ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ งบประมาณปี 2563

มีรายละเอียดดังนี้

•การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
•ความเหลื่อมล้ำ
•การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
•การแพทย์และสาธารณสุข 
•โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
•ความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้
•ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)
•จิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
•เศรษฐกิจพอเพียง
•ประชาคมอาเซียน
•ยางพารา
•สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์
•อ้อยและน้ำตาล
•มนุษยศาสตร์
•สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
•วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
•การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ
•การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
•เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี
•โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ
•ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
•ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่  https://www.nrms.go.th

สอบถามรายละเอียดได้ที่ https://www.nrms.go.th