ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง ครั้งที่ 1/2562

29 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

           ด้วยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ ผศ.จริยา สุขจันทรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมศิวา รอยัล โฮเตล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  และทางผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้ถูกรับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อพิเศษในหัวข้อ กิจกรรมปฏิบัติการ "การพัฒนาแผนบูรณาการวิจัย บนอัตลักษณ์และบริบทความต้องการเชิงพื้นที่ ของกลุ่มมหาวิทยาลัย 6 สถาบัน" และ หัวข้อกิจกรรมปฏิบัติการ "การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การสร้างผลกระทบกับภาคี และการตรวจสอบผลลัพธ์งานวิจัยกับเป้าหมายโครงการวิจัย"ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมศิวา รอยัล โฮเตล  อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

 

 

 

//

จิรพงศ์ มาหลง

นักวิชาการศึกษา 

ผู้รายงาน