โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนบูรณาการวิจัย

29 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้ถูกเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนบูรณาการวิจัย โดยทาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จักขึ้น และทางสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้ส่งนักวิจัยเข้าร่วมจำนวน 10 ท่าน เพื่อเข้าร่วมอบรม"ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนบูรณาการวิจัย กรอบแผนบูรณาการวิจัยระดับภูมิภาค เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ 5 สถาบัน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภาตใต้โครงการ การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับแหล่งทุนภายนอก" ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษาคม 2562 ณ โรงแรมศิวา รอยัล โฮเตล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ที่ผ่านมา โดยเข้าร่วมหัวข้อกรอบแผนบูรณาการวิจัยดังนี้

 1. การวิจัยและพัฒนาพืช"จาก"เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนภาคใต้ โดยมี ผศ.ดร อภิรักษ์ สงรักษ์, ผศ.ประภาศรี ศรีชัย, ดร.วิกิจ ผินรับ, ดร.สุดคนึง ณ ระนอง เป็นวิทยากรในการบรรยา และมีทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นผู้รับผิดชอบ
 2. การวิจัยและพัฒนาผ้าพื้นเมือง โดยมี ผศ.ดร อภิรักษ์ สงรักษ์, ผศ.ประภาศรี ศรีชัย, ดร.วิกิจ ผินรับ, ดร.สุดคนึง ณ ระนอง เป็นวิทยากรในการบรรยาย และมีทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นผู้รับผิดชอบ
 3. การวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ โดยมี ผศ.ศรีดำ บัวโรย และ อ.พุฒิธร ตุกเตียน เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยความรับผิดชอบของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 4. การวิจัยและพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีสูล โดยมี ผศ.ศรีดำ บัวโรย และ อ.พุฒิธร ตุกเตียน เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยความรับผิดชอบของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 5. การวิจัยและพัฒนา เมืองสร้างสรรค์ โดยมี ผศ.จริยา สุขจันทรา เป็นวิทยากร โดยความรับผิดชอบของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 6. การวิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(อาหารฮาลาล) โดยมี ผศ.จริยา สุขจันทรา เป็นวิทยากร โดยความรับผิดชอบของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 7. การวิจัยและพัฒนาพืช"สาคู" เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนภาคใต้ โดยมี ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน และ ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยความรับผิดชอบของทางมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
 8. การวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพลุ่มน้ำภาคใต้ โดยมี ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน และ ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยความรับผิดชอบของทางมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
 9. การวิจัยด้านระบบบริการสุขภาพ โดยมี ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยความรับผิดชอบของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 10. การวิจัยด้านระบบบริการสุขภาพและสังคมสูงวัย โดยมี ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยความรับผิดชอบของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 11. การวิจัยด้านเยาวชน 4.0 โดยมี ดร.อุล นาคะโร เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยความรับผิดชอบของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 12. การวิจัยด้านอาหารมูลค่าเพิ่ม โดยมี ดร.อุล นาคะโร เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยความรับผิดชอบของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 13. การวิจัยด้านการท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่า โดยมี ดร.อุล นาคะโร เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยความรับผิดชอบของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 

 

 

// 

จิรพงศ์ มาหลง

นักวิชาการศึกษา 

ผู้รายงาน