จดหมายข่าว มรภ-สกว. ปี พ.ศ.2562 ฉบับที่ 5 (มีนาคม 2562)

22 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวความร่วมมือ มรภ-สกว. ฉบับที่ 5 ได้มีการลงบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ในการพัฒนาระบบวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่นใน 2 ด้านหลัก คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการผลิตและพัฒนาครู โดยยึกแนวทางยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบบริหารการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎ กับ สกว.

2.สร้างนักวิจัยด้านการพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น 

3.สร้างความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ในระดับหลังปริญญาเอก ให้มีความสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นในพิ้นที่ของมหาวิทยาลัย

4.สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นและองค์ความรู้ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในวารสาร และ

5.สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงประเด็น อาทิ ปฏิรูปการศึกษาเพื่อท้องถิ่น วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น นำไปสู่การสร้างอาชีพในท้องถิ่น 

 

เอกสารแนบ

 

 

//

จิรพงศ์ มาหลง

นักวิชาการศึกษา 

ผู้รายงาน