ประชุม"งานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์ (รอบ 2) " ครั้งที่ 3/2562

15 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วัน พุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้จัดการประชุมการจัดทำเอกสารเผยแพร่ในชื่อ "งานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์ เล่ม 1 " โดยมี ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในที่ประชุม และผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จำนวน 5 คน ผลการประชุมสรุปทางประธานได้เสนอแนะให้มีการปรับแก้เอกสารเพื่อให้ความถูกต้อง สมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น