ประชุม"งานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์" ครั้งที่ 3/2562

13 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ ที่13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้จัดการประชุมการจัดทำเอกสารเผยแพร่ในชื่อ "งานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์ เล่ม 1 " โดยมี ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในที่ประชุม และ มี ผศ.จริยา สุขจันทรา รองประธาน และผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จำนวน 7 คน ผลการประชุมสรุปทางประธานและรองประธานได้เสนอแนะให้มีการปรับแก้เอกสารเพื่อให้ความถูกต้อง สมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น 

 

 

//จิรพงศ์ มาหลง

นักวิชาการศึกษา

ผู้รายงาน